Narzędzie dla Inwestorów, Deweloperów.

Wspiera zarządzanie budżetem finansowym projektów.

Czas potrzebny na comiesięczne ładowanie danych – raporty bazują na danych z systemów informatycznych, które trzeba pobrać, scalić, sformatować i zweryfikować. To wszystko zajmuje kilka dni pracy w każdym miesiącu.

Oszczędność czasu – integracja arkuszy bezpośrednio z systemami finansowo-księgowymi automatyzuje comiesięczną pracę i daje oszczędność kilku dni pracy w miesiącu dla działu finansowo-księgowego.

Łatwość pomyłki w danych – manualne łączenie danych w arkuszach wymaga skupienia i przez chwilę nieuwagi łatwo wprowadzić błędną wartość. Spowoduje to, że dalsze wyliczenia i raport pokażą niepoprawne dane. Kierownicy są szczególnie uwrażliwieni na takie błędy i często podważają sensowność i poprawność całych analiz.

Wiarygodność danych – raporty bazują na automatycznie wyliczonych danych bez ręcznych operacji.

Trudno zmieniać arkusze – powiązania pomiędzy arkuszami, zakładkami, wielość formuł powodują, że każda zmiana modelu jest dużym wyzwaniem, ponieważ należy upewnić się, że wszystkie formuły działają poprawnie i mają prawidłowo określone nowe zakresy danych.

Dostępność do bieżących danych – bez konieczności dzwonienia do działów finansowych można na bieżąco monitorować dokumenty wpływające na nasz budżet. Dzięki temu podejmowanie decyzji jest szybsze i oparte na danych źródłowych.

Tłumaczenie wartości, odchyleń – raporty zawierają wartości sumaryczne, które są niewystarczające do poszukiwania przyczyny odchyleń. Każde znaczące odchylenie w połączeniu z wieloma projektami do nadzoru, powoduje, że musimy często kontaktować się z działem księgowym lub szukać dokumentów w systemie finansowo-księgowym. Im więcej kierowników działów, projektów – tym większy problem.

Odpowiedzialność za dane – analizując odchylenia od planu, dzięki funkcjonalności Drąż do szczegółów, każdy z kierowników może samodzielnie sprawdzić dokumenty, które spowodowały odchylenia od planu. Zaś każdy pracownik może odpowiadać w pełni za swoje pozycje budżetowe.

Czas potrzebny na comiesięczne ładowanie danych – raporty bazują na danych z systemów informatycznych, które trzeba pobrać, scalić, sformatować i zweryfikować. To wszystko zajmuje kilka dni pracy w każdym miesiącu.

Łatwość pomyłki w danych – manualne łączenie danych w arkuszach wymaga skupienia i przez chwilę nieuwagi łatwo wprowadzić błędną wartość. Spowoduje to, że dalsze wyliczenia i raport pokażą niepoprawne dane. Kierownicy są szczególnie uwrażliwieni na takie błędy i często podważają sensowność i poprawność całych analiz.

Trudno zmieniać arkusze – powiązania pomiędzy arkuszami, zakładkami, wielość formuł powodują, że każda zmiana modelu jest dużym wyzwaniem, ponieważ należy upewnić się, że wszystkie formuły działają poprawnie i mają prawidłowo określone nowe zakresy danych.

Tłumaczenie wartości, odchyleń – raporty zawierają wartości sumaryczne, które są niewystarczające do poszukiwania przyczyny odchyleń. Każde znaczące odchylenie w połączeniu z wieloma projektami do nadzoru, powoduje, że musimy często kontaktować się z działem księgowym lub szukać dokumentów w systemie finansowo-księgowym. Im więcej kierowników działów, projektów – tym większy problem.

Oszczędność czasu – integracja arkuszy bezpośrednio z systemami finansowo-księgowymi automatyzuje comiesięczną pracę i daje oszczędność kilku dni pracy w miesiącu dla działu finansowo-księgowego.

Wiarygodność danych – raporty bazują na automatycznie wyliczonych danych bez ręcznych operacji.

Dostępność do bieżących danych – bez konieczności dzwonienia do działów finansowych można na bieżąco monitorować dokumenty wpływające na nasz budżet. Dzięki temu podejmowanie decyzji jest szybsze i oparte na danych źródłowych.

Odpowiedzialność za dane – analizując odchylenia od planu, dzięki funkcjonalności Drąż do szczegółów, każdy z kierowników może samodzielnie sprawdzić dokumenty, które spowodowały odchylenia od planu. Zaś każdy pracownik może odpowiadać w pełni za swoje pozycje budżetowe.

Funkcjonalności

Rozwiązanie umożliwia przygotowanie kosztorysu i na jego podstawie stworzenie budżetu inwestycji. W momencie gdy inwestycja jest realizowana, możliwe jest automatyczne uzupełnianie danych modelu o dane finansowo-księgowe i bieżące monitorowanie odchyleń od planu.

Model jest każdorazowo dostosowywany do charakterystyki projektu i dotyczy zarówno inwestycji komercyjnych, mieszkaniowych oraz przemysłowych.

Potrzebą inwestorów i zarządzających jest cykliczne raportowanie postępów z realizacji inwestycji. Dzięki funkcjonalności raportowania możliwe jest przygotowanie raportów zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy. Raporty takie, poza oczekiwanym formatem, mają tę zaletę, że posiadają dane transakcyjne. Dlatego możliwe jest, patrząc na podsumowanie, drążyć do szczegółów i zobaczyć, skąd pochodzi dana liczba. Raporty mogą być w formie tabelarycznej lub graficznej, np. wykresy.

Jedną z form raportowania jest szablon prezentacji. Umożliwia ona wypełnienie predefiniowanego formatu szablonu o dane za wskazany okres i wygenerowanie pliku typu prezentacja.

Budżet każdej inwestycji jest indywidualnie dostosowywany. Umożliwia zdefiniowanie wszystkich niezbędnych pozycji budżetowych.

Budżet przykładowo składa się z:

 • Kosztów sprzedaży i marketingu
 • Kosztów obsługi spółki
 • Kosztów inwestycji
 • Kosztów nadzoru
 • Przychodów w podziale na typy lokali
 • Harmonogramów płatności dla generalnych wykonawców – potrzebnych do wyliczenia cashflow
 • Harmonogramu transz czyli założeń dotyczących wpłat transz przez klientów
 • Cashflow
 • Rejestru umów/transakcji planowanych/sprzedanych/wynajętych lokali
Zebranie danych dotyczących budżetu oraz realizacji pozwala na bieżąco śledzić wskaźniki realizacji projektu.

Przykładowe wskaźniki:

 • Wynik
 • ROS
 • ROE
 • Udział kosztów do przychodów
Dedykowane arkusze dla działu inwestycji pozwalają na bieżące rejestrowanie faktur w obiegu (tzw. przeroby). Pozwala to monitorować postępy prac w inwestycji oraz umożliwia wychwycenie kompletności fakturowania w systemie księgowym.
Dzięki połączeniu z systemem finansowo-księgowym możliwe jest analizowanie listy należności i zobowiązań w podziale na kontrahentów, terminowość. Możliwe jest wiekowanie należności i zobowiązań.
Połączenie m.in. danych dotyczących planowanych kosztów, faktur w obiegu, planowanych terminów sprzedaży, harmonogramu płatności oraz planów wpłat transzy przez klientów pozwala na bieżące monitorowanie płynności finansowej.