Regulamin

 1. UWAGI OGÓLNE
 2. OGRANICZENIA W WYKORZYSTANIU TREŚCI I MATERIAŁÓW
 3. PATENTY
 4. ZNAKI HANDLOWE
 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI, PRODUKTÓW I USŁUG
 6. DZIAŁY ZASTRZEŻONE
 7. PRZEDSTAWIANIE MATERIAŁÓW
 8. OBSZARY INTERAKTYWNE, WPROWADZANIE DANYCH I POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA
 9. PRYWATNOŚĆ
 10. LINKI DO WITRYNY WWW
 11. ZRZECZENIE
 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 13. ZABEZPIECZANIE
 14. TREŚCI STRON TRZECICH
 15. BRAK ZATWIERDZENIA
 16. POLITYKA NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 17. PRAWO DO ZAMKNIĘCIA, ODMOWY LUB OGRANICZENIA DOSTĘPU
 18. UWAGI OGÓLNE

 

1. UWAGI OGÓLNE

Warunki użytkowania („Warunki Użytkowania „) przedstawione w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do witryny www i stron internetowych będących w posiadaniu, obsługiwanych, licencjonowanych i/lub kontrolowanych przez spółkę Bilander Group Sp. z o.o.. („Binocle”, „My”, „Spółka”), której witryna znajduje się w domenie www.bilandergroup.com („Witryna WWW”). PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED WYKORZYSTANIEM WITRYNY WWW. Poprzez użytkowanie, dostęp do lub przeglądanie przedmiotowej Witryny WWW potwierdzają Państwo swoją akceptację niniejszych Warunków Użytkowania. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami Użytkowania, prosimy o niewykorzystywanie, korzystanie z dostępu do ani o nie przeglądanie Witryny WWW.

Prosimy zauważyć, że Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do rewidowania, modyfikowania, zmieniania lub usuwania części lub całości niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym okresie. Prosimy o okresowe sprawdzanie następującego jednolitego lokalizatora zasobów URL: www.bilandergroup.com celem przejrzenia takich zmian dokonanych w Warunkach Użytkowania. Państwa wykorzystanie (w tym, przeglądanie lub dostęp do) Witryny WWW po wystawieniu zmienionych Warunków Użytkowania na powyższym URL będzie rozumiane jako Państwa zgoda na nowe lub zmienione Warunki Użytkowania.

2. OGRANICZENIA W WYKORZYSTANIU TREŚCI I MATERIAŁÓW

Wszelkie informacje, informacje dotyczące produktów (np. specyfikacje, arkusze danych, raporty z wyników, analizy przypadków itd.), oprogramowanie (np. pakiety serwisowe), dokumenty, treść i/lub materiały przedstawione na Witrynie WWW lub udostępnione przez witrynę („Materiały”) stanowią wyłączną własność Bilander Group Sp. z o.o. lub jej licencjodawców, którzy zatrzymują wszelkie prawa oraz tytuł prawny do takich Materiałów i wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących powyższych, w tym, bez ograniczenia, do wszelkich praw autorskich, patentów, wniosków patentowych, znaków handlowych, logo, praw do projektu, praw serwisowych, praw moralnych oraz wszelkich innych praw własności. Żaden z przepisów zawartych na Witrynie WWW nie przenosi ani nie udziela żadnych praw. Wyrażają Państwo zgodę na powstrzymanie się od naruszenia wszystkich z powyższych praw. Bez ograniczenia do poniższych postanowień, nie mogą Państwo powielać, reprodukować, ponownie publikować, ładować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, udzielać sublicencji, wprowadzać danych do pliku, przekazywać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać Materiałów ani żadnej ich części. Nie mogą Państwo dekompilować, rozmontowywać, wykonywać projektów odtwórczych ani w żaden inny sposób próbować odtwarzać kod źródłowy jak też kod wynikowy z żadnych z powyższych Materiałów ani modyfikować czy też tworzyć jakichkolwiek dzieł pochodnych Materiałów lub dokumentów.

Modyfikacja Materiałów lub wykorzystanie Materiałów do jakiegokolwiek innego celu, w tym, bez ograniczeń, do wykorzystania Materiałów na jakiejkolwiek innej witrynie WWW lub w sieciowym środowisku komputera jest ściśle zabronione i będzie uznawane za naruszenie praw autorskich Bilander Group Sp. z o.o. i innych praw własnościowych (w tym, praw własności przemysłowej). *Pobrania*: niektóre obszary Witryny WWW mogą zawierać Materiały do pobrania. Materiały takie należy traktować w następujący sposób: (i) o ile niniejsze Warunki Użytkowania lub warunki na Witrynie WWW nie stanowią inaczej, można pobrać jedną kopię Materiałów na jeden komputer wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego pod warunkiem, że nie zostaną naruszone żadne prawa autorskie ani uwagi o prawach własności intelektualnej; (ii) Materiały udostępnione do pobrania w dziale “Odpłatnym” i/lub wszelkie inne Materiały udostępnione do pobrania na Witrynie WWW, w związku z którymi przedstawiono konkretne warunki pobierania i/lub wykorzystania, mogą być pobierane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z konkretnymi warunkami i/lub przepisami dotyczącymi licencji mającymi zastosowanie do każdego z takich Materiałów.

3. PATENTY

Bez ograniczenia do poniższych postanowień lub wszelkich innych postanowień niniejszego dokumentu, Bilander Group Sp. z o.o. lub jej licencjodawcy bądź produkty spółek stowarzyszonych, technologia i proces wymienione lub przedstawione na Witrynie WWW mogą być objęte jednym lub większą ilością patentów i/lub podlegać innym tajemnicom handlowym i/lub podlegać ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym prawa własności przemysłowej. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania lub na Witrynie WWW nie przenosi ani nie udziela żadnych praw w ramach powyższych patentów, przy czym Bilander Group Sp. z o.o. i/lub jej licencjodawcy i/lub spółki stowarzyszone zastrzegają sobie wszelkie takie prawa.

4. ZNAKI HANDLOWE

Bez ograniczenia do poniższych postanowień lub wszelkich innych postanowień niniejszego dokumentu, Binocle, logo Binocle, BinocleBI®, BinocleBI, Binocle BI® jak i innych nazwy i znaki przedstawione na Witrynie WWW są znakami Bilander Group Sp. z o.o. („Znaki Binocle”). Inne nazwy spółki lub produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi w posiadaniu odpowiednich osób. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania lub na Witrynie WWW nie przenosi ani nie udziela żadnych praw w ramach jakichkolwiek nazw, znaków ani logo, przy czym wszystkie takie nazwy, znaki lub logo są zastrzeżone przez Bilander Group Sp. z o.o. i/lub odpowiednich posiadaczy tych praw.

Mogą Państwo wykorzystywać Znaki Binocle w odniesieniu do produktów i usług Binocle pod warunkiem, że będą Państwo stosować się do poniższych wytycznych w każdym przypadku, w którym pojawiają się Znaki Binocle:

 1. Wykorzystanie przez Państwa Znaków Binocle nie może wprowadzać w błąd klientów ani sugerować jakiegokolwiek sponsoringu, powiązania ani poparcia Binocle dla Państwa produktów lub usług.
 2. Nie powinni Państwo wykorzystywać Znaków Binocle ani jakichkolwiek innych znaków handlowych, znaków serwisowych, logo ani nazw handlowych Binocle ani też żadnych słów, symboli ani projektu łudząco do nich podobnych jako część (i) nazwy Państwa spółki lub (ii) jako część nazwy jakiegokolwiek z Państwa produktów/usług lub produktów/usług stron trzecich lub (iii) jako część Państwa adresu internetowego, nazwy domeny, meta tagów ani innych podobnych oznaczeń.
 3. Przynajmniej po pierwszym wystąpieniu każdego ze Znaków Binocle powinien pojawić się symbol ®.
 4. W każdym materiale, w jakim mogą pojawić się Znaki Binocle, należy dodać uwagę w następującym formacie: „BinocleBI, logo Binocle BI, [wszelkie nazwy dodatkowych Znaków Binocle wykorzystywanych przez Państwa np.: Binocle, Bilander® są znakami handlowymi Bilander Group Sp. z o.o.”.
 5. Wszelkie Znaki Binocle muszą łączyć w sobie dokładny i spójny styl, specyfikacje czcionki i duże czcionki zgodnie ze wskazaniami Bilander Group Sp. z o.o. bez żadnych zmian.
 6. Znaki Binocle będą stosowane jako przymiotnik występujący po nazwie rodzajowej produktu/usługi.
 7. Przykłady: Rozwiązania Binocle są doskonałe. źle: Wyniki Binocle są doskonałe. Poprawnie: Wyniki usługi Binocle są doskonałe.
 8. Znaki Binocle nie będą stosowane jako rzeczownik w liczbie mnogiej np. Źle: Oto dwa Binocle. Poprawnie: Oto dwie usługi Binocle.
 9. Znaki Binocle *nie* będą stosowane jako rzeczownik w formie dzierżawczej: źle: wykres Binocle jest optymalny. Poprawnie: Wykres oprogramowania Binocle jest optymalny.
 10. Znaki Binocle *nie* będą stosowane jako czasownik. Źle: Wykres został binoclowany.

Powyższe wytyczne nie stanowią definitywnego zestawienia poprawnego wykorzystania marki i znaków handlowych. Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeciwstawiania się wszelkim zastosowaniom Znaków Binocle, jakie, zdaniem Spółki, są niezgodne z prawem lub niewłaściwe, nawet w przypadku, gdy powyższe zastosowanie nie jest wyraźnie zabronione na warunkach niniejszego dokumentu. Ponadto Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zrewidowania powyższych wytycznych w dowolnym czasie i bez zawiadomienia.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI, PRODUKTÓW I USŁUG

Wszelkie treści udostępnione na Witrynie WWW, w tym, między innymi, dane, zdjęcia produktów, rysunki techniczne konfiguracje, oferty i informacje dotyczące zamówień oraz wykazy katalogów są, zgodnie z najlepszą wiedzą, dokładne. Tym niemniej, powinni Państwo niezależnie ocenić dokładność informacji i przydatność dla Państwa celów wszelkich treści, produktów lub usług udostępnionych na Witrynie WWW. Specyfikacje produktów i usług podlegają zmianom bez zawiadamiania, a Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w odniesieniu do przetwarzania, materiałów lub konfiguracji bez zawiadamiania.

NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE WYKORZYSTANIE WSZELKICH DANYCH I MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIONYCH NA WITRYNIE WWW LUB W JAKIMKOLWIEK OPROGRAMOWANIU LUB PRODUKTACH UDOSTĘPNIONYCH NA WITRYNIE BĘDZIE REALIZOWANE NA PAŃSTWA WŁASNE RYZYKO I BĘDZIE W PEŁNI ZALEŻEĆ OD PAŃSTWA OSĄDU, INTERPRETACJI I ROZWAGI, PRZY CZYM BĘDZIECIE PAŃSTWO ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKIE POWYŻSZE WYKORZYSTANIE.

Wszelkie informacje i Materiały na Witrynie WWW lub udostępnione przez nią podlegają zrzeczeniom w ramach działu 11 poniżej.

6. DZIAŁY ZASTRZEŻONE

Dostęp do niektórych obszarów w Witrynie WWW jest zastrzeżony dla użytkowników, którzy otrzymali zezwolenie od Bilander Group Sp. z o.o. zgodnie z polityką Spółki („Autoryzowani Użytkownicy”) i którzy ukończyli proces rejestracji oraz otrzymali upoważnienie do dostępu poprzez wydanie unikalnej karty użytkownika oraz hasła („Działy Zastrzeżone”). Żadna osoba nie będąca Autoryzowanym Użytkownikiem nie może posiadać dostępu do powyższych Działów Zastrzeżonych. Rejestracja, hasła i numery identyfikacyjne użytkowników są osobiste i nieprzenaszalne.

Będą Państwo ponosić wyłączną odpowiedzialność za (1) utrzymywanie w ścisłej tajemnicy wszelkich numerów identyfikacyjnych i haseł, jakie zostały Państwu przydzielone (2) wszelkie opłaty, szkody lub straty, jakie mogą zostać poniesione w wyniku nie utrzymania przez Państwa w ścisłej tajemnicy numerów identyfikacyjnych użytkownika i haseł. Bilander Group Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody powiązane z kradzieżą Państwa numeru identyfikacyjnego użytkownika i hasła ani za Państwa zezwolenie udzielone innej osobie lub podmiotowi na dostęp i wykorzystanie Działów Zastrzeżonych przy zastosowaniu Państwa numeru identyfikacyjnego użytkownika i hasła. Niniejszym zgadzają się Państwo zawiadomić Bilander Group Sp. z o.o. niezwłocznie o wszelkich przypadkach nieupoważnionego wykorzystania Państwa numerów identyfikacyjnych użytkownika i hasła.

7. PRZEDSTAWIANIE MATERIAŁÓW

Za wyjątkiem innych postanowień zawartych w oddzielnej, zawartej w formie pisemnej, umowie pomiędzy Państwem i Bilander Group Sp. z o.o., zgadzają się Państwo, że wszelkie materiały, w tym, między innymi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły, odkrycia, plany, uwagi, rysunki, dzieła, materiały oryginalne lub odtwórcze lub inne informacje przedstawione przez Państwa pocztą elektroniczną, złożone w Bilander Group Sp. z o.o. lub wprowadzone na Witrynie WWW nie są poufne i stają się wyłączną własnością Bilander Group Sp. z o.o. w najpełniejszym zakresie, na jaki zezwala właściwe prawo. Bilander Group Sp. z o.o. będzie posiadaczem wyłącznych praw i będzie uprawniona do nieograniczonego wykorzystania powyższych materiałów do jakiegokolwiek celu handlowego lub innego, bez potwierdzenia ani dodatkowej rekompensaty dla Państwa. W przypadku, gdy prawo właściwe działa w taki sposób, że uniemożliwia Bilander IT stać się wyłącznym posiadaczem jakichkolwiek z powyższych materiałów, wówczas niniejszy przepis będzie ważny i będzie nadawał Bilander Group Sp. z o.o. (wraz ze swobodnym prawem do cesji) wieczne, globalne, w pełni opłacone i niewyłączne prawo (w tym wszelkie prawa moralne) do wykonywania, wykorzystywania, zbywania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, przekazywania do wiadomości publicznej i przedstawiania treści (w całości lub w części) na całym świecie i/lub wcielania jej do innych dzieł w jakiejkolwiek formie, medium lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później przez cały okres obowiązywania praw do jakichkolwiek takich materiałów.

8. OBSZARY INTERAKTYWNE, WPROWADZANIE DANYCH I POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

„Obszary Interaktywne” będą oznaczały, między innymi, fora, wykazy wysyłkowe, formularze wnioskowe itd. Oferowane w ramach Witryny WWW oraz wszelkie inne formy grupowej komunikacji elektronicznej, jakie mogą być okresowo udostępniane na Witrynie WWW.

W przypadku uczestnictwa w Obszarach Interaktywnych są Państwo odpowiedzialni za własne komunikacje oraz konsekwencje ich przekazywania. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na wprowadzenie materiału przy wykorzystaniu takich Obszarów Interaktywnych, zgadzają się Państwo na wykonanie powyższego wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na to, że nie będą Państwo wprowadzali żadnego materiału, który: (1) w swojej wymowie jest oszczerczy, obsceniczny lub stanowi molestowanie w tym, między innymi, materiału, który zachęca do postępowania stanowiącego wykroczenie, daje podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób narusza wszelkie właściwe prawa lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe; (2) narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa własności osób trzecich; (3) naruszyłby prywatność jakiejkolwiek innej osoby; (4) zawiera wirus, robaka, konia trojańskiego, bombę czasową lub jakikolwiek inny szkodliwy program lub składnik lub (5) jest w inny sposób nieodpowiedni lub niezgodny z prawem.

Niniejszym wyrażają Państwo również zgodę, że: (a) po otrzymaniu ostrzeżenia, nie będziecie kontynuować wprowadzania materiału, na którego wprowadzenie nie wyraziliśmy zgody; (b) nie będziecie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do zastrzeżonych obszarów Witryny WWW, innych kont, systemów lub sieci komputerowych połączonych z Witryną WWW poprzez analizowanie haseł ani za pomocą innych środków; (c) nie będziecie tworzyć fałszywej tożsamości ani sfałszowanego adresu lub nagłówka e-mail ani w żaden inny sposób próbować wprowadzić w błąd innych odnośnie tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości; (d) nie będziecie wprowadzać, generować ani rozpowszechniać tzw. spamów lub masowej poczty elektronicznej (e) zbierać w jakikolwiek sposób informacje innych, w tym informacje dotycząc ich adresów e-mail, bez ich zgody.

Bilander Group Sp. z o.o. nie jest ani nie będzie odpowiedzialna za badanie ani monitorowanie materiału wprowadzonego do Obszarów Interaktywnych przez Państwa lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot. Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia materiału, który stanowi nadużycie, jest niezgodny z prawem, stanowi zakłócenie lub w jakikolwiek inny sposób nie jest zgodny z warunkami niniejszej Umowy. Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów wprowadzonych do Państwa Witryny WWW niezależnie od tego, czy materiał taki narusza standardy treści czy też nie.

PONADTO, NIE PRZEDSTAWIAMY ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI NA PRAWDZIWOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ ANI RZETELNOŚĆ JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW WPROWADZONYCH W OBSZARACH INTERAKTYWNYCH. NIE ZATWIERDZAMY RÓWNIEŻ ŻADNYCH OPINII WYRAŻONYCH W OBSZARACH INTERAKTYWNYCH. NINIEJSZYM PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE BĘDĄ POLEGAĆ NA TREŚCIACH WPROWADZANYCH W OBSZARACH INTERAKTYWNYCH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

Obszary Interaktywne będą wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do celów niekomercyjnych. Bez naszej wyraźnej zgody nie będą Państwo rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować materiału zawierającego starania o fundusze, promocję, reklamę ani starania o towary lub usługi. Przyjmują Państwo do wiadomości, iż wyraźnie zabrania się nakłaniania innych Użytkowników przedmiotowej Witryny WWW do przyłączania się lub stawania członkami jakiegokolwiek serwisu żonine lub offline czy też innej organizacji.

9. PRYWATNOŚĆ

O ile niniejszy dokument lub Polityka Prywatności na www.bilandergroup.com nie stanowią wyraźnie inaczej, wszelkie informacje lub materiały nieosobiste przesłane do Bilander Group Sp. z o.o. będą uważane za NIEPOUFNE. Poprzez przesyłanie do Bilander Group Sp. z o.o. wszelkich informacji lub materiałów nieosobistych, udzielają Państwo Spółce nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, przekazywanie i rozpowszechnianie powyższych materiałów lub informacji oraz zgadzają się Państwo, aby Bilander Group Sp. z o.o. swobodnie wykorzystywała wszelkie pomysły, koncepty, know-how i techniki, jakie przesyłają Państwo do nas do jakichkolwiek celów. Tym niemniej, nie przedstawimy Państwa nazwy ani w żadnej inny sposób nie przedstawimy faktu, że to Państwo przesłali do nas informacje lub materiały, o ile (a) nie udzielą nam Państwo na to zezwolenia; (b) nie zawiadomimy Państwa w pierwszej kolejności o tym, że materiały lub informacje przesłane przez Państwa na określoną część witryny zostaną opublikowane lub w inny sposób wykorzystane wraz z Państwa nazwą na nich lub (c) nie wymaga od nas tego prawo.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących sposobu zabezpieczania Państwa informacji osobistych takich jak nazwa i adres przez Bilander Group Sp. z o.o., prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o Prywatności Online przedstawionym przez Bilander Group Sp. z o.o. www.bilandergroup.com.

10. LINKI DO WITRYNY WWW

O ile nie zawarli Państwo ważnej umowy z Bilander Group Sp. z o.o. w formie pismnej, która stanowi inaczej, linki do Witryny WWW będą realizowane w następujący sposób: (a) linki nie mogą sugerować ani w żaden inny sposób stwarzać fałszywego wrażenia jakoby Bilander Group Sp. z o.o. była powiązana z jakąkolwiek osobą lub podmiotem lub w jakikolwiek inny sposób zatwierdzała, sponsorowała lub była powiązana z jakimkolwiek produktem lub usługą; (b) wygląd, położenie i inne aspekty jakiegokolwiek linka do Witryny WWW nie mogą w żaden sposób szkodzić ani zmniejszać wartości związanej z nazwą i znakami handlowymi Binocle; (c) wszelkie linki do Witryny WWW muszą „wskazywać” na URL www.bilandergroup.com a nie inne strony w ramach Witryny WWW; (d) żaden z linków do Witryny WWW, po aktywowaniu przez użytkownika, nie może wyświetlać Witryny WWW w ramach witryny, do której odnosi się link ani żadnej innej Witryny WWW.

Bez ograniczenia do powyższych, Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania ww. zgody na dostarczanie jakichkolwiek linków na Witrynę WWW w dowolnym czasie i wedle własnego uznania.

11. ZRZECZENIE

Materiały oraz treść zawarte w niniejszej Witrynie WWW są dostarczane na zasadzie „jak jest” oraz „jak dostępne” bez żadnych gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych. W najpełniejszym zakresie, na jaki zezwala prawo właściwe, Bilander Group Sp. z o.o. zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji na sprzedażność, naruszenie i przydatność do danego celu.

Bilander Group Sp. z o.o. nie gwarantuje, że materiały i treści przedstawiane na Witrynie WWW lub w inny sposób udostępniane na niej, będą dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne, nieprzerwane lub wolne od błędów ani na to, że niniejsza Witryna WWW lub serwery ją udostępniające będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

Bilander Group Sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie przestawia żadnych oświadczeń w odniesieniu do wykorzystania lub skutków wykorzystania materiałów lub treści zawartych w Witrynie WWW pod względem ich dokładności, poprawności, rzetelności lub inaczej. Będą Państwo odpowiedzialni za podjęcie wszelkich środków ostrożności, jakie, Państwa zdaniem, są konieczne lub zalecane do celów zabezpieczenia przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami lub zagrożeniami, jakie mogą wyniknąć z tytułu wykorzystywania lub polegania na Witrynie WWW i/lub wszelkich materiałach.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji dorozumianych. Stąd też, stosownie, niektóre z powyższych ograniczeń nie będą miały do Państwa zastosowania.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bilander Group Sp. z o.o. nie będzie, w żadnym razie i nawet w przypadku zawiadomienia o możliwości odszkodowań, odpowiedzialna wobec Państwa ani żadnego innego podmiotu za jakiekolwiek odszkodowania bezpośrednie, wyrównawcze, pośrednie, nieprzewidziane, wynikowe (w tym, za stracone zyski i korzyści), specjalne, przykładowe ani retorsyjne (niezależnie od tego, czy jakiekolwiek z powyższych rodzajów strat lub odszkodowań można było przewidzieć lub nie) wynikające lub związane w jakikolwiek sposób z Witryną WWW lub poleganiem na jakichkolwiek materiałach lub związane z jakimikolwiek błędami, niedokładnościami, zaniechaniami, wadami, naruszeniami zabezpieczenia lub jakimkolwiek nie wywiązaniem się ze strony Bilander Group Sp. z o.o..

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za odszkodowania nieprzewidziane lub wynikowe. Stąd też, stosownie, niektóre z powyższych ograniczeń nie będą miały do Państwa zastosowania.

13. ZABEZPIECZANIE

Niniejszym zgadzają się Państwo bronić i zabezpieczać Bilander Group Sp. z o.o. oraz jakąkolwiek osobę w jej imieniu, w tym, między innymi, wszelkich jej właścicieli, kierowników i pracowników, przed wszelkimi stratami, kosztami, roszczeniami i odszkodowaniami (w tym, uzasadnionymi wynagrodzeniami dla adwokatów, biegłych i innymi kosztami procesowymi) wynikającymi z lub poniesionymi w związku z naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków Użytkowania.

14. TREŚCI STRON TRZECICH

W takim zakresie, w jakim Witryna WWW posiada linki do zewnętrznych serwisów i zasobów, Bilander Group Sp. z o.o. nie kontroluje dostępności i treści takich zewnętrznych serwisów i zasobów. Wszelkie obawy związane z takim serwisem lub zasobem lub jakimkolwiek linkiem do niego, należy kierować do stosownego dostawcy serwisu lub zasobów.

Niektóre Materiały zawarte w Witrynie WWW mogą być dostarczane przez strony trzecie. Wszelkie opinie, rady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje wyrażone lub udostępnione przez takie strony trzecie są informacjami odpowiedniego autora lub osoby rozpowszechniającej takie informacje i niekoniecznie odzwierciedlają one informacje należące do Bilander Group Sp. z o.o..

15. BRAK ZATWIERDZENIA

Żadne z odniesień na Niniejszej Witrynie WWW do jakiegokolwiek komercyjnego produktu, procesu, witryny www lub usługi (lub dostawcy takiego produktu, procesu lub usługi) innych niż produkty, procesy lub usługi dostarczane przez Bilander Group Sp. z o.o., nie będzie stanowiło, ani nie będzie rozumiane jako zatwierdzenie, rekomendacja ani przychylność ze strony Bilander Group Sp. z o.o. Spółka nie przedstawia żadnego roszczenia ani oświadczenia odnośnie ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakość, treść, charakter ani rzetelność witryn WWW udostępnianych poprzez hiperlink z Witryny WWW lub witryn z linkami do Witryny WWW.

16. POLITYKA NARUSZEŃ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bilander Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony praw posiadaczy praw autorskich oraz stara się stosować do wszelkich właściwych praw i przepisów odnoszących się do ochrony własności intelektualnej. Zawiadomienia odnoszące się do naruszeń własności intelektualnej w Witrynie WWW lub na naszych serwerach należy adresować na adres biura Bilander Group Sp. z o.o.

Poprzez wprowadzenie oprogramowania lub innej treści na witrynę, niniejszym gwarantują Państwo Bilander Group Sp. z o.o. (a my polegamy na takiej gwarancji), że powyższe pozycje są, zgodnie z Państwa wiedzą, bezpłatnym oprogramowaniem, wolnym oprogramowaniem itd. lub w jakikolwiek inny sposób zostały podane do wiadomości publicznej oraz zgadzają się Państwo zabezpieczać nas przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami lub stratami wynikającymi z postępowania w sprawie rzekomego naruszenia praw autorskich lub innych praw własności w takim dziele.

Bilander Group Sp. z o.o. będzie przetwarzać wszelkie zawiadomienia o rzekomych naruszeniach praw autorskich i podejmie odpowiednie działania wymagane zgodnie z prawem właściwym. Po otrzymaniu stosownych zawiadomień, Bilander Group Sp. z o.o. będzie działać w sposób odpowiedni w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek materiałów, które naruszają lub rzekomo podlegają działaniu naruszającemu i będzie działać w sposób odpowiedni w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakiegokolwiek odniesienia lub linku do materiału lub czynności, która narusza postanowienia Umowy. Bilander Group Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub rzekome odszkodowania wynikające z wykorzystania lub polegania na powyższym oprogramowaniu lub treści. Nie przyjmujemy żadnego zobowiązania odnośnie określenia aktualności, działania ani przydatności żadnego z oprogramować przedstawionych na Witrynie WWW do konkretnego celu.

17. PRAWO DO ZAMKNIĘCIA, ODMOWY LUB OGRANICZENIA DOSTĘPU

Bilander Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odwołania dostępu do Witryny WWW lub jakiegokolwiek obszaru w ramach Witryny WWW, wedle własnego uznania, w dowolnym okresie i z jakiegokolwiek powodu w tym, między innymi, do technicznych trudności lub naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania.

18. UWAGI OGÓLNE

Niniejsze Warunki Użytkowania będą regulowane i rozumiane zgodnie z prawem polskim i będą podlegały wyłącznej jurysdykcji Sądów w Gdyni w Polsce. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie określone jako nieważne lub niewykonalne, wówczas postanowienie takie będzie uważane jako odrębne od pozostałych postanowień Warunków Użytkowania i nie będzie powodować nieważności ani niewykonalności pozostałych postanowień Warunków Użytkowania. Niniejsza Umowa stanowi całą umowę zawartą miedzy Państwem i Bilander Group Sp. z o.o. w odniesieniu do jej przedmiotu, przy czym niniejsze Warunki Użytkowania nie podlegają zmianom, o ile nie określono inaczej. Bilander Group Sp. z o.o. może przenieść niniejszą umową Warunków Użytkowania w całości lub w części i wedle własnego uznania. Zrzeczenie się przez Bilander Group Sp. z o.o. naruszenia jakiegokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie stanowiło ani nie będzie rozumiane jako jakiekolwiek dalsze zrzeczenie się takiego naruszenia lub naruszenia innego rodzaju.